Atamalar-Yeni Personel AlımıManşet HaberSağlık Personeli Haber

Harran Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personel Alımı

Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Tanıtım (birbildigimvar.com) Bir Bildiğim Var

En güncel Sağlık Personel Alım ilanlarını sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Harran Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanı yayınladı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 39
(otuz dokuz) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli Sağlık Personeli Kadro Dağılımı

Hemşire, Röntgen Teknisyeni, Büro Personeli, Diğer Sağlık Personeli (Dil ve Konuşma Terapisti), Diğer Sağlık Personeli (İş ve Uğraşı Terapisti/ Ergoterapist), Diğer Sağlık Personeli (Odyolog), Tekniker, Destek Personeli (Temizlik Personeli) 39 adet sağlık personeli alınacaktır.

I ) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen
genel şartlar aranır.
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkum olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2) Başvuracak adaylardan lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, önlisans
mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve lise mezunları için 2022 KPSS (B) grubu
KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.
3) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
4) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesinin “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar
Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun
olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu
belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu
tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı
istenecektir.)
5) “7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ile “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca yaptırılacak “arşiv araştırması” sonucu olumlu
olmak.
6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi
tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına
engel durumu bulunmamak.
8) Sözleşmeli Personel Çalışmasına İlişkin Esasların; Ek madde 3’te “Sözleşmeli personelin kurumlar arası
yer değişikliği yapılamaz.” hükmü yer aldığından söz konusu personelin kurumlar arası yer değişikliği
hakkı bulunmamaktadır.
9) Üniversitemiz hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti
nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri,
radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm birimlerinde istihdam
edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında
çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mâni hali bulunmamak.
10) “Destek Personeli” kadrosuna başvuracak adayların ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş)
yaşından gün almamış olmak, Üniversitemizin tüm birimlerinin ve çevre temizlik (kapalı ve açık alan)
hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda çalışmasına
engel durumunun olmaması gerekmektedir.
II) BAŞVURU ŞEKLİ:
Adaylar, ilanın Resmî Gazetede ve Üniversitemiz web sayfasında yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün
içinde aşağıda istenilen belgeleri ilan.harran.edu.tr linki üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak
sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri
ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve
hakkında yasal işlem yapılacaktır.
III) İSTENEN BELGELER:
1) İş Talep Formu (Gerekli evraklar bölümünden temin edilip imzalı olarak eksiksiz doldurulacaktır.)
2) 2022 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi online başvuru
sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)
3) Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu veya mezuniyet belgesinin aslı ilgili alana
yüklenecektir.) (Atanmaya hak kazananlardan onaylı suret alınacaktır.)
4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. (e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu
veya askerlik durum belgesinin aslı ilgili alana yüklenecektir.)
5) Kimlik fotokopisi (İlgili alana yüklenecektir.)
6) Özel şartlarda istenilen çalışma belgesi (belgeler online başvuru sistemindeki “çalışma belgesi”
kısmına yüklenecektir.) Çalışma belgesinin ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi tamamlamış olması, ayrıca
isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı ile SGK barkodlu hizmet dökümü
(alanında çalışıp çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır) gerekmektedir.
IV) DİĞER HUSUSLAR
1) Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde istenilen
belgeler sırasıyla ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmış olarak başvuru yeri olan Harran Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı’na imza karşılığında elden teslim edilmesi gerekmektedir.
2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde,
fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel
pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
4) e-Devletten alman karekod içeren belgenin/belgelerin ilanımızın yayımlandığı tarih ile son başvuru
tarihi arasında tanzim edilmiş güncel halinin alınmış olması gerekmektedir. Belgelerin doğrulaması
yapılamaması halinde belgeler geçersiz sayılacaktır, değerlendirmeye alınmayacaktır.
5) Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde asıllarının ibrazı istenecektir.
6) Bu ilanda yer almayan hususlar için Genel Hükümler geçerlidir.
V) BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas
alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim
edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Adayların
puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük
olan adaya öncelik tanınır. Belirtilen kadro sayısının 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl
olarak kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
VI) ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru
zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.harran.edu.tr adresinden ayrıca
ilan edilecektir.
Bilgi için: Personel Daire Başkanlığı: 0 414 318 30 00 Dahili :2411-2262-2057
İlan Tarihi : 31.05.2024
Son Başvuru Tarihi : 14.06.2024

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu