Atamalar-Yeni Personel AlımıManşet Haber

SAĞLIK PERSONEL ALIMI

Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tanıtım (birbildigimvar.com) Bir Bildiğim Var

En güncel Sağlık Personel Alım ilanlarını sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Dicle Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanı yayınladı.

Dicle Üniversitesinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, 170 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli Sağlık Personeli Kadro Dağılımı

Hemşire, Eczacı, Ebe, Biyolog, Sağlık Teknikeri, Diyetisyen, Laborant, Diğer Sağlık Personeli,  Destek
Personeli 170 adet sağlık personeli alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

I – GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir)
yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
3-Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022
KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.
4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5 – Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler” hükmüne uygun olması.
6-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
7-Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
8-Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih
edilenler başvuruda bulunamazlar.
9-Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
10-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
11-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık
kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
12-Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
13-Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.
II – ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
1-Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulacaktır.)
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3-İstenilen Alanda Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5-Lisans programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’lük sistem (eczacı için)
6- Belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise deneyim belgesi, belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise edevletten alacakları barkotlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı
çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir.
7-Başvurulan unvanda nitelikler bölümünde isteniliyorsa Sertifikaların eklenmesi.
8-Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı ve Sağlık Kuruluşundan alınmış boy
ve kilo ölçümü belgesi,
Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz
ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru
yapılacaktır.
Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitemizin
http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.)
Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru süresince adaylar mevcut başvurularında güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye
aittir. (yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma vb.)
III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans
mezunları için 2022 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise için 2022 KPSS (P94) puan
sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 2(iki) katı kadar yedek
aday belirlenecektir.
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum
tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
Yerleştirme sonuçları 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi
duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar
sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ
mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar
sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde işe başlamaları
için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda
bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi
yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenenler web sayfamızda yayımlanacaktır.
Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
ADRES :
Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR
İrtibat Tel : 0 412 241 10 15 / Destek Tel: 2320- 5182-5136
İlk başvuru Tarihi : 16.03.2023
Son Başvuru Tarihi : 26.03.2023 (saat 23:59’kadar )

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu