Manşet Haber

Sağlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Konu Başlıkları Yayımlandı

Tanıtım (birbildigimvar.com) Bir Bildiğim Var

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞINDAN

SAĞLIK UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI KONU BAŞLIKLARINA İLİŞKİN DUYURU

13.06.2012 tarihli ve 28322 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri gereğince Bakanlığımızca açılan sınavda başarılı olan, mesleki eğitimlerini tamamlayan ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereği yeterlik sınavına girmeye hak kazanan sağlık uzman yardımcılarının yeterlik sınavının 02.01.2019 tarihinde yapılması planlanmaktadır. Mezkûr Yönetmeliğin 25’inci maddesi 4’üncü fıkrasında yer alan “Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren ve sınavdan iki ay önce ilan edilen konularda yazılı ve sözlü yapılır…” hükmü doğrultusunda sınav konularının sınavdan en az iki ay öncesinde duyurulması gerekmektedir.

Bu kapsamda söz konusu Yeterlik Sınavında sorulacak sorular, Bakanlığın teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni ile Bakanlığın görev alanına giren mevzuat başta olmak üzere aşağıdaki konular çerçevesinde hazırlanacaktır. Sınava ilişkin diğer hususlar daha sonra duyurulacaktır.

Sağlık Uzmanlığı Yeterlilik Sınavı konu başlıkları aşağıda verilmiştir.

SAĞLIK UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI

KONU BAŞLIKLARI

1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
209 Sayılı Döner Sermaye Kanunu
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna Dair Uygulama Esasları
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
663 ve 694 Sayılı KHK’lar ve bu KHK’lara dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Genel Nitelikteki Düzenleyici İşlemler
Bilimsel Araştırma (Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri ve İstatistik)
Basın Bildirisi Hazırlama
Bilgisayar ve Microsoft Office Kullanımı (Donanım, İşletim Sistemi, Etkili Sunum Teknikleri, Word, Excell, Powerpoint)
Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (Yazışma – Standart Dosya Planı)
Etki Analizi
IT (Bilişim Teknolojileri) Birimlerinde Ekip Çalışması
İdare Hukuku
İdari Yargılama Usulü (Genel Hükümler)
Kamu Görevlileri Etik Mevzuatı, Sağlık Yönetiminde Etik
Kamu İhale Mevzuatı
Kamu Personel Rejimi
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar
Kamuda İletişim Yönetimi ve Sosyal Medya
Medeni Hukuk
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Mevzuat Hiyerarşisi ve Mevzuat Hazırlama Usûl ve Esasları
Proje Döngüsü Yönetimi
Proje Hazırlama
Sağlık Bakanlığı Bünyesinde Bulunan Şura ve Kurullar
Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Ek Ödeme Mevzuatı ve Uygulamaları
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yapısı ve İşleyişi
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
Sağlık Hizmetlerinde Performans Yönetimi
Sağlık Politikaları (Sağlıkta Dönüşüm, Genel Sağlık Göstergeleri)
Sağlıkta Bilgi Sistemleri Kullanımı ve Proje Uygulamaları
Sağlıkta Bilişim Sistemleri
Stratejik Plan Hazırlama ve Belge Düzenleme
Tıbbî Malpraktis
Ulusal, Uluslararası Konferans, Seminer ve Eğitimlere Katılım ve Temsil Becerisi
Uluslararası Mevzuat (AB Müktesebatı)
Uluslararası Örgüt/Kurum/Kuruluşlar (WHO, OECD, Dünya Bankası vb.)
Vatandaşın Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkı
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Kişisel Gelişim Eğitimleri (Kurum Kültürü ve Kurum İçi İletişim, İletişim ve Ekip Çalışması, Etkili Konuşma ve Diksiyon, Etkili Sunum Teknikleri, Empati, Görgü Kuralları, Öfke Kontrolü, Profesyonel İmaj, Zor İnsanla Başa Çıkma, Beden Dili, Stres Yönetimi, Tükenmişlik Sendromu, Protokol Kuralları, Toplantı Yönetimi, Motivasyon ve Zaman Yönetimi, Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri, Stres, Çatışma Yönetimi ve Mobbing vb.)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu