BakanlıkHastaneler

Türkiye Sağlık İstatistikleri

Tanıtım (birbildigimvar.com) Bir Bildiğim Var

Bu Bilgiler, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı hastanelerde yapılan çalışmalar hakkında
kamuoyunu ve ilgili kurumları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bültende yer alan hastane istatistikleri; kurumlar arası karşılaştırmalı analiz yapma, sağlık plan ve programlarının hazırlanmasında yöneticilere yardımcı olma, araştırma yapmak isteyen akademisyenler, doktora ve yüksek lisans öğrencileri, danışmanlık ve medikal sektör firmaları için önemli bir referans niteliğindedir. Birçok yeni analiz eklenmiştir.

Sağlık Hizmeti Verilen Kurumlar ve Yatak Sayıları:

 

KHGM Hastanelerinin Dallara Göre Dağılımı:

 

Hastanelerin Ameliyathane Bilgileri:

 

2013-2017 Yılları KHGM Hastaneleri Doğum Bilgileri

 

[divide]

ÖZELLİKLİ SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında sağlığa ayrılan kaynakların rasyonel kullanılması ve atıl
kapasite yaratılmaması amacıyla ülkemizin coğrafi yapısı ve nüfus dağılımı, nüfusun sağlık merkezine
uzaklıkları, bölgenin ulaşım kriterleri ve mevcut sağlık envanterleri dikkate alınarak bölgesel planlanma
çalışmaları başlatılmıştır. Bu anlayış çerçevesinde 30 Sağlık Hizmet Bölgesi oluşturulmuştur.
Bölge merkezli sağlık hizmet sunumu çerçevesinde yürütülen hizmetlerden biri de özellikli ünite veya merkez olarak adlandırılan ve hastaneler bünyesinde kurulan, hizmet gereklerine uygun olarak
projelendirilmiş fiziki alan, özel teknolojik donanım ve sertifikasyon sahibi nitelikli personel istihdamı ve faaliyet izni gerektiren sağlık hizmet birimleridir.
Bu kapsamda 2017 yılında kardiyovasküler cerrahi, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, girişimsel
radyoloji, yanık merkezi/ünitesi, patoloji merkezi, perinatal merkezler, organ nakli merkezi, kemik iliği,
el ve mikrocerrahi, robotik cerrahi, hiperbarik oksijen tedavisi, robotik yürüme rehabilitasyon sistemi,
üremeye yardımcı tedavi merkezleri, genetik merkezler gibi özellikli birimlere yönelik olarak yürütülen
planlama ve düzenleme çalışmalarında önemli düzeyde ilerleme kaydedilmiştir.
Bu bölümde; sağlık hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde, hiçbir sosyoekonomik farklılık gözetmeksizin,
hakkaniyetli olarak sunulabilmesi amacıyla verilen özellikli sağlık hizmetlerinde kaydedilen gelişme özetlenmiştir.

Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM)
Bakanlıkça yetkilendirilmiş yataklı tedavi merkezlerinde, erişkin hastalara yatırılarak ve ayakta yapılan
tedavi uygulamalarının teşhis, tıbbi ve psiko-sosyal tedavi ve tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinin
yapıldığı kamu ve özel yataklı sağlık kurum-kuruluşlarında kurulan Bakanlıkça faaliyetlerine izni
verilmiş madde bağımlılığı tedavi merkezleridir. 2011 yılında 10 olan AMATEM sayısı, 2017 yılında 28’e
ulaşmıştır.

Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM)
Bakanlıkça yetkilendirilmiş yataklı tedavi merkezlerinde, çocuk ergen hastalara yatırılarak ve
ayakta yapılan tedavi uygulamalarının teşhis, tıbbi ve psiko-sosyal tedavi ve tıbbi rehabilitasyon
hizmetlerinin yapıldığı kamu ve özel yataklı sağlık kurum-kuruluşlarında kurulan Bakanlıkça
faaliyetlerine izni verilmiş madde bağımlılığı tedavi merkezleridir. 2011 yılında 2 olan ÇEMATEM
sayısı 2017 yılında 6’ya ulaşmıştır.

Madde Bağımlılığı Ayakta Tedavi Merkezi (ATM)
Bakanlıkça yetkilendirilmiş ayakta tedavi merkezlerinde, erişkin ve çocuk-ergen hastaların
ayakta yapılan tedavi uygulamalarının teşhis, tıbbi ve psiko-sosyal tedavi ile tıbbi rehabilitasyon
hizmetlerinin yapıldığı ruh sağlığı hastalıkları uzmanı bulunan kamu ve özel yataklı sağlık kurum
ve kuruluşları bünyesinde kurulan Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş madde bağımlılığı tedavi merkezleridir. 2014 yılında 1 olan ATM sayısı 2017 yılında 48’e ulaşmıştır.

Toplum Ruh Sağlığı Tedavi Merkezi (TRSM)
Ağır ruhsal bozukluğu olan (bilişsel, yönetsel ve sosyal beceri alanlarındaki yıkıcı etkisi nedeniyle
yeti yitimi ile giden şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ve duygu durum bozuklukları gibi
kronik ruhsal hastalıklar) hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psikososyal
destek hizmetlerinin verilmesi, takip ve tedavilerinin gerektiğinde evde sağlık hizmetleri
uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi için, Sağlık Bakanlığına ait
yataklı sağlık tesislerine bağlı olarak faaliyet göstermek üzere toplum ruh sağlığı merkezlerinin
kurulması ve işleyişi, asgarî fizikî şartları ile bulundurulması gereken araç, gereç ve personel standardının ve ilgili personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile uygulamanın denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenerek hizmetin etkin ve ulaşılabilir bir şekilde sunulmasını sağlamaktır. 2011 yılında 40 olan TRSM sayısı, 2017 yılında 163’e ulaşmıştır.

Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)
0-18 yaş grubu cinsel istismara uğrayan ya da uğradığı düşünülen çocukların adli görüşmeleri ile
adli ve psikiyatrik muayenelerinin yapıldığı, sosyal gereksinimlerinin değerlendirildiği, mağdur çocuğun
ikincil örselenmesini engellemeyi amaçlayan multidisipliner hizmet veren, Bakanlığımız bünyesindeki
Hastanelerde kurulan merkezlerdir. 2011 yılında 1 olan ÇİM sayısı, 2017 yılında 31’e ulaşmıştır.

Kalp Merkezi
Kalp hastalıklarına bağlı ölümleri en aza indirmek ve kalp krizi geçiren hastaya erken müdahale
etmek amacıyla ulaşılabilirlik dikkate alınarak kardiyoloji ve kalp damar cerrahi hizmetlerinin birlikte
sunulduğu merkezdir. 2014 yılında Erişkin ve Pediatrik Kalp Merkezi sayısı 50 iken; 2017 yılında 72’e
ulaşmıştır.

Organ Nakil Merkezleri
Kalp, karaciğer, akciğer, kalp-akciğer ve böbrek nakillerinin uygulandığı ve nakil sonrası takibinin
yapıldığı merkezlerdir. 2014 yılında kamu hastaneleri bünyesinde böbrek nakil merkez sayısı 12;
karaciğer nakil merkez sayısı 4; akciğer nakil merkez sayısı 4; kalp nakli merkez sayısı 4 iken;
2017 yılında böbrek nakil merkez sayısı 19; karaciğer nakil merkez sayısı 5; akciğer nakil merkez sayısı 4;
kalp nakli merkez sayısı 7’e ulaşmıştır.

Kemik İliği Nakli Merkezi
Otolog (kendinden) ve allojenik (uyumlu kişiden) kök hücre nakillerinin yapıldığı merkezlerdir. 2014
yılında Erişkin ve Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkez sayısı 5 iken; 2017 yılında 11’e ulaşmıştır.

Göz Bankası
Vericiden göz küresi ve kornea, sklera, konjonktiva, limbus, amniyotik membran
gibi dokuların alınmasını sağlayan, alıcı sağlığı açısından incelenerek, gerekli test ve incelemelerin
yapıldığı, saklandığı ve dağıtımının yapıldığı göz bankalarıdır. 2014 yılında göz bankası sayısı 13 iken;
2017 yılında 15’e ulaşmıştır.

Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri (HBOT)
Bir basınç odasında tümüyle basınç altına alınan bir hastaya aralıklı olarak %100 oksijen solutarak
uygulanan tedavi merkezidir. 2012 yılında 6 olan merkez sayısı 2017 yılsonu itibariyle 22’e ulaşmıştır.
Robotik Yürüme Rehabilitasyon Sistemi
İnme, Omurilik yaralanması, beyin yaralanması, Serebral palsi, Multiple skleroz vb nörolojik
bozukluklarda; fonksiyonel hareket ve duyusal uyarı sağlayarak bozulmuş yürüme
fonksiyonunu düzeltmek amacıyla kullanılmaktadır. 2012 yılında 5 olan merkez sayısı, 2017 yıl sonu
itibariyle 35’e ulaşmıştır.

Prematüre Retinopatisi Tanı Ve Tedavi Merkezleri
Prematüre Retinopatisi; Doğum ağırlığı 1500 gramın altında olan veya gebelik haftası 32 haftadan
küçük olan veya 32 haftadan büyük ama klinik durumu bozuk olan, solunum/dolaşım desteğine
ihtiyaç duyan veya yenidoğan uzmanı ve Çocuk Hastalıkları uzmanı tarafından yüksek riskli olduğu
değerlendirilen yenidoğanlarda kalıcı görme kaybına ve körlüğe neden olabilen damarsal bozukluktur.
Fakat uygun ve zamanında gerçekleştirilen tarama ve tedavi programları ile büyük oranda önlenebilir
ve tedavi edilebilir. Bu merkezler Prematüre Retinopatisi açısından göz tarama, takip ve tedavilerinin
yapıldığı merkezlerdir. 2012 yılında 12 olan merkez sayısı 2017 yılsonu itibariyle 35’e ulaşmıştır.

Robotik Cerrahi Sistemi
Robotik Cerrahi Sistemi üç temel parçadan oluşan bir cihaz sistemidir. Cerrah cihazın başına oturur,
cihaza alnını dayar, üç boyutlu-3D olarak ekrandan ameliyat alanını izler. Cerrah Master denilen sisteme
her iki elini yerleştirir. Cerrahın el hareketlerini bu sistem robotik kollara aktarır. Doktor bu şekilde
robotik kolları hareket ettirerek ameliyatı yapar. 2012 yılında 3 olan merkez sayısı, 2017 yılsonu itibariyle
10’a ulaşmıştır.

Kapsamlı Onkoloji Merkezleri (KOM) –Onkoloji Tanı Ve Tedavi Merkezleri (OTTM)
Onkoloji (kanser hastalıkları), Radyasyon Onkolojisi (ışın tedavisi), Nükleer Tıp alanlarında tanı ve
tedavide ileri düzey bilgi birikimi ile hizmet verilen merkezlerdir. 2017 yılsonu itibariyle KOM sayısı 14,
OTTM sayısı 32’e ulaşmıştır.

Yanık Merkezi
Geniş yanık vakaları dâhil tüm yanık vakalarının kabul edildiği (çocuk sağlığı ve hastalıkları
hastaneleri bünyesindeki yanık tedavi birimlerine sadece çocuk hastalar kabul edilir.) ilk şok
tedavilerinden rehabilitasyonlarına kadar olan tüm tedavi süreçlerinin gerçekleştirilebildiği merkezdir.
2012 yılında 129 olan Yanık Merkezi yatak sayısı, 2017 yılında 209’a yükselmiştir.

Yanık Ünitesi
Yatarak tedavisi gereken ancak nakil gerektirmeyen yanık hastalarının bakım ve
tedavilerinin sağlandığı, en az 5 yatak kapasitesi bulunan yanık birimini ifade eder. 2012 yılında
217 olan Yanık Ünitesi yatak sayısı, 2017 yılında 261’e yükselmiştir.

Perinatal Merkez
Yüksek riskli gebelikler ve çok düşük doğum ağırlıklı (28 hafta veya 1000 gram ve altı) bebeklerin
takip edildiği merkezlerdir. 2012 yılında 8 olan Perinatal Merkez sayısı, 2017 yılında 20’e yükselmiştir.

İnme Merkez ve Üniteleri
İnme sonrası hastaya erken saatlerde müdahale edilerek ölüm veya kalıcı
sakatlığın engellenmesi için oluşturulmuş birimlerdir. 2016 yılında İnme Ünite /Merkez sayısı 8 iken,
2017 yılında 14’ e yükselmiştir.

Replantasyon Merkezi
Sağlık tesislerinde el cerrahisi uzmanı veya ortopedi ve travmatoloji, plastik ve rekonstruktif
cerrahi ve genel cerrahi uzmanlarından oluşan en az 4 kişilik el cerrahi ekibi bulunan el cerrahisi
hizmeti verebilecek nitelikte fiziki, donanım ve personel şartlarını taşıyan birimi ifade eder. 2017 yılında
yılsonu itibariyle replantasyon merkez sayısı 21’e yükselmiştir.

[divide]

KAMU HASTANELERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

 

Sağlık Web Haber

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu