Atamalar-Yeni Personel AlımıManşet Haber

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Sözleşmeli Sağlık Personel Alımı

Tanıtım (birbildigimvar.com) Bir Bildiğim Var

En güncel Sağlık Personel Alım ilanlarını sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Akdeniz Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanı yayınladı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere,
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav
yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam
263 (ikiyüzaltmışüç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli Sağlık Personeli Kadro Dağılımı

Hemşire, Biyolog, Fizyoterapist, Sağlık Fizikçisi,  Sağlık Teknikeri, Teknisyen, Büro Personeli, Koruma ve
Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli(Temizlik v.b.), Diğer Sağlık Personeli 263 adet sağlık personeli alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
5) Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P3) puanı, Ön Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P93) puanı,
Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır. Adaylar için KPSS Puan Türü ve
Asgari Puan Şartları ilan metninde mevcuttur.
6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7) Başvurulan pozisyonda belirtilen şartlar arasında “Sertifika” veya “Belge” talep ediliyorsa; adayların sunmaları
gereken belgelerde belirtilen sertifikaların veya belgelerin geçerlilik sürelerinin henüz dolmamış olması, sunulan
belgelerde herhangi bir eksik veya yanıltıcı bilginin bulunmaması ve bu belgelerin ilanın Resmî Gazete’de
en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
– Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu olmamak.
– Üniversitemize bağlı tüm birimler ile kapalı ve açık alanlarında görev yapabilecek durumda olmak.
– 01/01/1989 ve sonrası doğumlu olmak.
– 2022 KPSS (P93) Puan türünde 60 ve üzeri puan almış olmak.
– Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı,
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknikerliği Ön lisans programlarının birinden mezun
olmak.
– Ön lisans öğreniminden sonra “Bilgisayar ve çevre birimleri teknik servisi, işletim sistemi kurulumu, veri
yedekleme, ofis vb. uygulamaların kurulumu” konularında en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak
ve bunu belgelendirmek.
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
– Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu olmamak.
– Üniversitemize bağlı tüm birimler ile kapalı ve açık alanlarında görev yapabilecek durumda olmak.
– 01/01/1989 ve sonrası doğumlu olmak.

8) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
9) Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
10) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
11) Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1- Başvurular Online olarak yapılacaktır.
2- İsteklilerin; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yukarıda belirtilen
pozisyonlara http://personelbasvuru.akdeniz.edu.tr/personelkayit web adresinden Online başvuruda bulunabilecek
olup, adayların başvuruda bulunacağı pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru
işlemini tamamlaması gerekmektedir.
3- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapmaları halinde
adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4- Sınav Sonuç Belgesi, ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu üretilmeli ve sisteme bu belge orijinal
formatında yüklenmelidir, bu belgede KPSS puan türü, yılı ve puanı açıkça görülmelidir. Adayların tercih edilen
pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye
alınmayacaktır.
5- E-Devlet üzerinden barkodlu Nüfus Kayıt Örneği üretilmeli ve orijinal formatında yüklenmeli veya Kimlik
fotokopisi arkalı – önlü olacak şekilde sisteme yüklenmelidir.
6- Mezuniyet belgesi e-Devlet üzerinden barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir. Mezun
olunan bölüm / programın başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye
alınmayacaktır.
7- Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
8- Başvurusu “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmesine rağmen eksik belge (Deneyim
Belgesi – Sertifika Belgesi) veya hatalı belge yüklenilmesi halinde adayın başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
9- İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
10- Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
11- Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P3)
puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P93) puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B)
grubu (P94) puanı sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenen gerekli
belgeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan
edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması
durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday
tercih edilecektir.
3) Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının
tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 3 (üç) yedek aday belirlenecek
olup) sırası ile çağırılarak atama yapılacaktır.
4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asıl adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup,
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel
yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
14
6) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atanmaya hak
kazanan ve http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinde ilan edilen adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların
ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane)
Müdürlüğüne ait pozisyonlar için Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri
Birimine, Diş Hekimliği Fakültesine ait pozisyonlar için Diş Hekimliği Fakültesi Personel İşleri Birimine, Yapı
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ait pozisyonlar için Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne
şahsen başvurması gerekmektedir.
7) Atanmaya hak kazanan adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün
içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurması gerekmektedir.
8) Asıl veya yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar hakkında atama işlemlerine esas olmak üzere, 7/4/2021
tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3’üncü maddesi gereği arşiv
araştırması yapılacaktır.
9) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu