Atamalar-Yeni Personel AlımıManşet Haber

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONEL ALIMI

Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tanıtım (birbildigimvar.com) Bir Bildiğim Var

En güncel Sağlık Personel Alım ilanlarını sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanı yayınladı.

Süleyman Demirel Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 28.06.1978
tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın
Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda (Eczacı pozisyonu hariç) 2022 yılı
KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 311 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli Sağlık Personeli Kadro Dağılımı

Hemşire, Biyolog, Diyetisyen, Eczacı, Fizyoterapist, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Teknisyen, Destek
Personeli 311 sağlık personeli alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

A-GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar
hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme
aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme
imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

B-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günü saat 23:59’a kadar
Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen
veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru
sistemine kayıt olduktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır.
Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip ve istenen belgeleri (öğrenim belgesi,
transkript, iletişim bilgileri vb.) ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi
(online) başvurularını tamamlamış olacaklardır.
3- Başvuru sistemi öğrenim bilgilerini ilgili web servisler aracılığı ile otomatik çekmektedir. Öğrenim
bilgisi otomatik çekilmeyen adayların başvuru sistemine onaylı öğrenim belgesi ve transkriptlerini (lisans,
önlisans) “Kişisel-Eğitim Bölümü-Eğitim Bilgisi Ekleme” butonundan manuel olarak yüklemesi
gerekmektedir. KPSS P94 puanı ile alım yapılacak unvanlara başvuran adayların ortaöğretim belgesinin
onaylı suretini “Kişisel-Eğitim Bölümü-Eğitim Bilgisi Ekleme” butonundan manuel olarak yükleyecektir.
4- Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylı denklik belgesinin
Başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.
5- Adayların sadece tek bir unvan için başvuru yapmaları gerekir. Birden fazla unvan için başvuru
yapıldığı takdirde ilk başvurusu geçerli olacaktır.
6- https://ikbasvuru.sdu.edu.tr sistemine kayıt ve başvuru yapılması hakkındaki öğretici videolar
https://www.youtube.com/watch?v=zBSszCcjVLg ve https://www.youtube.com/watch?v=hf70Qp2W3RA
adreslerinden izlenebilecektir.
7- Adaylar tarafından çevrimiçi (online) başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz
doldurulduğunda “Başvuru Yap” butonuna tıklandıktan sonra sistem tarafından başvuru takip numarası
oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince
güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı
mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb.) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar
herhangi bir hak iddia edemeyecek olup haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile
atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir.

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1- Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.
2- 2022 KPSS (B) grubu sınavlarından (lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için
KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94) puan sıralamasına göre değerlendirilecektir.
3- KPSS puanı yüksek olsa bile ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede, pozisyon için
5
belirtilen genel ve özel şartları sağlamayan aday değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük
not sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas
alınacaktır.) yüksek olan aday, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik
verilecektir.
5- Adaylar başvuru sonuçlarını başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 10 (on) iş günü
sonrasındaki ilk iş günü içinde https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden e-posta adresi ve şifre ile giriş
yapılarak öğrenebileceklerdir. Ayrıca atanmaya hak kazanan adayların hazırlayacağı belgeler, belgelerin
teslim yeri, teslim zamanı Üniversitemizin web sayfasında duyurulacaktır.
6- Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili tüm duyuruların Üniversitemizin web adresinden
(https://w3.sdu.edu.tr/) takip edilmesi gerekmektedir. Üniversitemizin web sayfasından yapılan tüm
duyurular tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
7- Atanmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları
yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.
8- Sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel
pozisyonlarında yeniden istihdam edilmeyecektir.
9- İlan edilen tüm pozisyon adedinin 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak
atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit
edilmesi halinde yerine, ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
10- Üniversitemiz, ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
11- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu